PAPILDOMAS MOKYMAS

VKTI  viršininko nustatyta tvarka A.Žukausko vairuotojų ruošimo centrui “VRC” nuo 2014 m. liepos 21 d. suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

 • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, kuriems nebuvo atimta teisė vairuoti).

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape valstybine kalba. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią.

PAŽEDIMO APRAŠO FORMA – PILDIMUI (Pažeidimo aprašas).

PAŽEIDIMO APRAŠO – PAVYZDYS (Aprašo pavyzdys).

Mokymo kursą sudaro:

1.Teorijos  kursas ( ne trumpiau kaip 45 min.)

 1. Individuali KET pažeidimo analizė (ne trumpiau kaip 45 min.)
 2. Psichologijos kursas (ne trumpiau kaip 90 min.)
 3.  Praktinio vairavimo mokymas B kategorijos transporto priemone ( ne trumpiau kaip 45 min.)
 4. Žinių patikrinimo testas


Profesinis vairuotojų mokymas (95 kodas)

Vairuotojų pradinė profesinė kvalifikacija

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 “Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392291

Pagal šią tvarką visi būsimieji profesionalūs vairuotojai privalės įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir vėliau kas 5 metus tobulinti savo kvalifikaciją specialiuose mokymuose.

PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti: 

 • Asmenys, norintys vežti keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo 10 d.
 • Asmenys, norintys vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. Pradinės profesinės kvalifikacijos taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti.